SYRINGOMYELIE
Autor : Kamila Janišová
 1. ÚVOD
 2. CÍL
 3. SYRINGOMYELIE
 4. SYRINGOBULBIE
 5. PŘÍČINY SYRINGOMYELIE
 6. KLINICKÝ OBRAZ
 7. DIAGNOSTIKA
 8. CHIRURGICKÁ LÉČBA
 9. REHABILITAČNÍ LÉČBA
 10. REFERENČNÍ SEZNAM
1 ÚVOD

Syringomyelie je chronické degenerativní onemocnění postihující míchu. Je charakterizovaná tvorbou dutin v šedé hmotě míšní. Toto neurologické onemocnění postihuje častěji muže ve třetím deceniu života.

Ç2 CÍL

Cílem této práce je zaměření především na rehabilitaci vybrané choroby - v tomto případě syringomyelie. Rehabilitace je zde symptomatologická a záleží na stupni progrese a také na lokalizaci dutin v míše a tím daném klinickém obrazu.

Ç3 SYRINGOMYELIE

Název syringomyelie pochází z řeckého syrinx = píšťala a myelos = mícha (Kadaňka, 1994).

V průběhu míchy se tvoří podélné dutiny, které jsou vyplněny tekutinou. Nejčastěji jsou lokalizovány v krčním úseku míchy, ale mohou se rozšířit i do oblasti hrudní. Postižení bederní oblasti se buď objevuje nezávisle, nebo se sem dutiny rozšíří z jiných částí, ale je spíše výjimečné.

Syringobulbie je název pro tvorbu těchto cyst v prodloužené míše nebo v pons Varoli.

Mícha je v místě postižení rozšířena a na příčném řezu můžeme vidět nepravidelný tvar dutiny. Často se objevují mnohočetné dutiny, které jsou od sebe odděleny úplnými nebo částečnými septy.

Dutina bývá uložena excentricky, ale většinou dochází ke komunikaci s centrálním kanálem míšním. Vzhledem k uložení dutiny jsou klinické příznaky asymetrické a často unilaterální.

Ç4 SYRINGOBULBIE

Syringobulbie je obdobou syringomyelie. Tvoří se dutiny v bulbární oblasti. Často jde pouze o izolovaný nález, ale dutiny se sem mohou šířit z krční míchy.

Existují predilekční místa lokalizace dutin, a to v centrální oblasti oblongáty s přerušením překřížených vláken mediálního lemniscu, mezi pyramidami a dolní olivou, zahrnující i jádro n. hypoglossus a venterolaterálně mezi dolní olivou a spinálním traktem n. trigeminus s postižením i n. vagus (Gibroy & Meyer, 1996; Kadaňka, 1994).

Symptomatologie je tedy bulbární a pontinní. Přerušení mediálního lemniscu způsobuje ztrátu dotyku, polohocitu, vibrace. Je kombinovaná se ztrátou algického a termického čití, způsobenou syrinxem v krční míše. Dále se objevuje Hornerův syndrom, nystagmus. Léze pontu způsobuje parézu VI. nebo VII. hlavového nervu a je porušeno vnímání bolesti v obličeji, protože je postižen spinální trakt n. trigeminus (A Al-Shatoury, 2002; Kadaňka, 1994).

Dochází k parézám hlavových nervů (Gibroy & Meyer, 1996):

 • IX. - X. hlavový nerv - dysfagie a dysartrie
 • XII. hlavový nerv - způsobuje hemiatrofii jazyka s fascikulacemi a jeho oslabením
 • jádro III. hlavového nervu - zornice mohou být ektopické, tvaru hvězdy nebo nepravidelné
 • XI. hlavový nerv - atrofie musculus sternocleidomastoideus a musculus trapezius
 • VII. hlavový nerv - licní paréza
 • V. hlavový nerv - snížené vnímání bolesti na laterální straně obličeje - je snížený korneální reflex
 • Progrese je pomalá, časté jsou případy, kdy se rozšiřování dutin zastaví. Prudké zhoršení však způsobuje krvácení do syrinxu.

  Ç  5 PŘÍČINY SYRINGOMYELIE  Etiopatogeneze není přesně objasněná.

  1. Primární syringomyelie - příčinou je vývojová porucha.
   1. abnormality kostí
    1. malá fossa cranii posterior
    2. platybazie a bazilární invaginace
    3. asimilace atlasu
   2. abnormity nervové tkáně
    1. Arnold-Chiariho malformace
  2. Sekundární syringomyelie - následek patologických procesů
   1. trauma
   2. tumor (např. meningeom ve foramen magnu)
   3. komprese s nekrózou centrální části míchy
   4. cervikální spondylóza
   5. arachnoitis
   6. meningitis
   7. arachnoidální zjizvení související s míšním traumatem, po meningeálním zánětu, po chirurgickém traumatu
   8. zúžení subarachnoidálního prostoru při míšním novotvaru nebo cévní malformaci
   9. idiopatická syringomyelie (A Al-Shatoury, 2002).

  Typy syringomyelie (A Al-Shatoury, 2002):

  1. Syringomyelie s komunikací se čtvrtou komorou. Tvoří 10% všech případů syringomyelie. Někdy se objevuje blokáda cirkulace mozkomíšního moku.
  2. Syringomyelie způsobená blokádou cirkulace mozkomíšního moku. 50% všech onemocnění. Dochází k obstrukci cirkulace v zadní jámě lební až do kaudálnějších míst. Nejznamějším příkladem je Arnold-Chiariho malformace.
   Další příčiny:
   1. bazilární imprese č i invaginace
   2. arachnoitida - pozánětlivá, postradiač ní, postinfekční meningeální karcinom
   3. patologické tkáně - okcipitální encefalokéla, arachnoidální cysta, tumory
  3. Syringomyelie vzniklá po poranění míchy. Tvoří méně než 10% syringomyelií.
   Mechanismy zranění:
   1. míšní trauma
   2. krvácení z aneurysma nebo krvácení v ložisku tumoru
   3. infekce - míšní absces, transversální myelitis, HIV
   4. radiační nekrózy
  4. Syringomyelie a míšní dysrafie. Míšní dysrafie může způsobit syringomyelii řadou různých mechanismů. Léčba dysrafie má velký vliv na zastavení progrese.
  5. Syringomyelie způsobená intramedulárními tumory. Hromadí se tekutina, příčinou je sekrece z buněk novotvaru nebo krvácení. Nejčastěji je to ependymom a hemangioblastom.
  6. Idiopatická syringomyelie. Její příčina je neznámá.

  Gibroy & Meyer (1996), Kadaňka (1994), Mumenthaler (1996), Šléglová, Sosna a Veselá (2001), Urbáněk (1997) uvádějí ještě jednu z teorií, jedná se o vývojovou intrauterinní poruchu, kdy dochází k tvorbě gliozních útvarů, zřejmě z aberantních spongioblastů. Tyto útvary se při špatném cévním zásobení rozpadají za vzniku dutin, naplněných čirou tekutinou.


  Ç  6 KLINICKÝ OBRAZ  1) Destrukce zkřížených vláken tractus spinothalamicus v comissura anterior alba. Nejčastěji se syringomyelie objevuje v krční intumescenci, dochází tedy k disociované poruše algického a termického čití na horních končetinách při současném zachování vibračního, dotykového čití a polohocitu a pohybocitu. Je to většinou první manifestace syringomyelie. Pacient náhodně zjistí necitlivost pro teplo, chlad a bolest. Často to vede k popáleninám a různým poraněním na ruce (A Al-Shatoury, 2002; Ambler, 2001; Gibroy & Meyer, 1996; Kadaňka, 1994; Mumenthaler, 1990; Obrda & Karpíšek, 1971; Šléglová, Sosna & Veselá, 2001; Urbánek, 1997).

  2) Destrukce předních rohů míšních se projeví atrofiemi a později i fascikulacemi na horních končetinách. Atrofie začíná na rukou a postupuje proximálně na paže a ramena. Případně může být postižena i horní část trupu a krk. Šlachosvalové reflexy C5/C8 jsou nízké. Mohou se objevit i šlehavé, pálivé kořenové bolesti na horních končetinách a na hrudi (A Al-Shatoury, 2002; Ambler, 2001; Gibroy & Meyer, 1996 ; Goetz, 2001; Kadaňka, 1994; Mumenthaler, 1990; Obrda & Karpíšek, 1971; Šléglová, Sosna & Veselá, 2001; Urbánek, 1997).

  3) K poškození kortikospinální dráhy dochází při laterálním rozšíření dutiny. Pod úrovní cysty dochází ke spastické paréze, většinou na dolních končetinách. Nacházíme zde spastické fenomény (pozitivní Babinski) a hyperreflexii L2/S2 (A Al-Shatoury, 2002; Ambler, 2001; Gibroy & Meyer, 1996; Goetz, 2001; Kadaňka, 1994; Mumenthaler, 1990; Obrda & Karpíšek, 1971; Urbánek, 1997).

  4) Syringomyelie je doprovázena vývojovými abnormalitami, jako je např. pes cavus, kyfoskolióza hrudního úseku páteře a neurofibromatóza (A Al-Shatoury, 2002; Ambler, 2001; Gibroy & Meyer, 1996; Kadaňka, 1994; Mumenthaler, 1990; Šléglová, Sosna & Veselá, 2001; Urbánek, 1997).

  5) Porušení postranních rohů míšních v horní hrudní míše může způsobit poruchy autonomní funkce, které jsou nápadné hlavně na ruce. Ta je edematózně prosáklá, načervenalá. Dochází k poruchám funkce potních žláz. Na rukách se vytváří nebolestivé kožní defekty. Jako pozdní manifestace se může objevit zhoršení funkce močového měchýře a střev a také sexuální dysfunkce (A Al-Shatoury, 2002; Ambler, 2001; Gibroy & Meyer, 1996; Goetz, 2001; Kadaňka, 1994; Mumenthaler, 1990; Urbánek, 1997).

  6) Neuropatická osteoartropatie se vyskytuje u 20 - 25% pacientů. Způsobuje ji snížené vnímání bolesti. Je to destruktivní onemocnění kloubů. Poprvé neuroartropatii popsal v roce 1868 Jean Martin Charcot u vojáka s tabes dorsalis, kdy jsou postiženy velké klouby dolních končetin. Dále se s ní můžeme setkat u diabetiků na kloubech nohy (A Al-Shatoury, 2002; Ambler, 2001; Gibroy & Meyer, 1996; Goetz, 2001; Kadaňka, 1994; Mumenthaler,1990; Šléglová, Sosna & Veselá, 2001).

  U syringomyelie jsou postiženy především velké klouby horních končetin - zápěstí, rameno, loket. Ramenní kloub je postižen nejčastěji, asi v 80% případů. Projevy jsou asymetrické, nejprve jednostranné a později i oboustranné. Klinicky zjistíme výpotek, zmnožení měkkých tkání, atrofie svalů a vazů, deformity a subluxace. Na rentgenovém snímku je vidět fragmentace, výpotek, periartikulární kalcifikace, destrukce a osteoskleróza s osteofyty (Šléglová, Sosna & Veselá, 2001).

  Šléglová, Sosna a Veselá (2001) popisují případ 29letého muže, řidiče z povolání u stavební firmy, se šestiměsíční anamnézou otoku a destrukce pravého ramenního kloubu. Rameno bylo instabilní, teplé s hydropsem. Aktivní abdukce a elevace paže byla omezena. Laboratorní nález byl normální. Bolestivost byla minimální, nevyžadovala analgetika. Bylo provedeno ultrazvukové a rentgenové vyšetření i magnetická rezonance ramenního kloubu. Neurologické vyšetření potvrdilo poruchu termického a algického čití na pravé horní končetině. Magnetická rezonance krční páteře potvrdila ložiska v rozsahu C2 - Th10, největší změny byly v úrovni C3 - C5, C7 - Th2, šíře dutin dosahovala až 9mm. Pokud je artropatie první manifestací syringomyelie, může být stanovení diagnózy obtížné.

  Ç  7 DIAGNOSTIKA

  Diagnostika syringomyelie se děje na základě anamnézy, klinického obrazu, neurologického a laboratorního vyšetření a především zobrazovacích technik.

  Laboratorní vyšetření: provádí se analýza mozkomíšního moku, dochází ke zvýšenému množství bílkovin (A Al-Shatoury, 2002; Urbánek, 1997). Likvor vytéká pod normálním tlakem. Queckenstedt manévr může ukazovat na částečný blok páteřního kanálu (Kadaňka, 1994).

  Zobrazovací metody:
  Prosté rentgenové snímky páteře a lbi ukazují rozšíření páteřního kanálu, erozi pediklů, dutiny nejsou přímo detekované (A Al-Shatoury, 2002). Mohou být zjištěny přidatné vývojové vady, jako platybazie, krční žebro, spina bifida, bazilární imprese (Gibroy & Meyer, 1996).

  Počítačová tomografie může zachytit dutiny, ale přesnost není taková jako u magnetické rezonance. CT myelograf se užívá v situacích, kdy je MR kontraindikována. Diagnóza je potvrzována magnetickou rezonancí v sagitální rovině a transversální rovině pomocí T1 a T2 vážených obrazů. Může se použít Gadolinium jako kontrastní látka k odlišení tumoru, jizvy a jiných struktur. .(A Al- Shatoury, 2002).

  Ç  8 CHIRURGICKÁ LÉČBA

  Chirurgická léčba je většinou indikována u expanzivně se chovajících syrinxů (Kadaňka, 1994; Šléglová, Sosna & Veselá, 2001).

  Všechny chirurgické zásahy mohou způsobit ztrátu motorické, sensorické, reflexní a autonomní funkce (Goetz, 2001). Proto musí být pečlivě zvážena.

  Klekamp, Iaconetta a Samii (2001) popsali případ 37leté ženy s Chiariho I. malformaci, která trpěla 3 měsíce pálivou dysestezií a hypestezií v pravé horní končetině. Magnetická rezonance odhalila Chiariho I. malformaci se syringomyelií v oblasti mezi C2 až T2. Arnold- Chiariho malformace je vrozená porucha mezodermu, kdy se vyvine malá fossa cranii posterior. Může být také získaná. U 75 až 85% pacientů s touto malformací je přítomna i syringomyelie. Autoři jsou zastánci pozorování pacientů bez progresivních symptomů nebo s mírným klinickým obrazem. Indikace chirurgické dekomprese je v tomto případě kontroverzní.. U této pacientky došlo během 32 měsíců ke spontánnímu vyřešení syringomyelie, a tím i k pozvolnému vymizení sensorických a dysestetických symptomů. Spontánní vyřešení syrinxu vyžaduje spontánní zlepšení odtoku mozkomíšního moku. Tato situace je výjimečná. Pokud se tato situace řeší chirurgicky, je prováděna dekomprese zadní jámy lební.

  Provádí se eventuálně i permanentní drenáž cysty. U pacientů bez Arnold-Chiariho malformace se může provést terminální ventrikulostomie, kdy je otevřen cenrální kanálek v místě konus medullaris. Drenáž centrálního kanálku má vést ke zmenšení dutin. U kaudálních fixací míchy se doporučuje excize filum terminale (A Al-Shatoury, 2002; Gibroy & Meyer, 1996; Kadaňka, 1994; Mumenthaler, 1990; Šléglová, Sosna & Veselá, 2001; Urbánek 1997).

  Syringomyelie může vzniknout také následkem traumatu. U 19letého muže se po dopravní nehodě vyvinula tonsilární herniace jako komplikace subarachnoidálního a epidurálního krvácení v oblasti cisterna magna. Na MR bylo vidět rozšíření centrálního kanálu a po dvaceti dnech po přijetí utvoření krčního syrinxu od C5 po C7. O měsích později došlo ke zhoršení paměti a k inkontinenci. Po 10 měsících po nehodě se u pacienta objevilo porušení sensorického čití na obou horních končetinách a spasticita. Byla indikována kraniocervikální dekomprese (suboccipitální craniotomie a C1 laminectomie) a plastika dury. Po operaci se symptomy výrazně zmírnily. Dva měsíce po zákroku zmenšila velikost dutiny, došlo k vzestupu tonsil do normální pozice a rozšíření cisterny magny (Takamura et al., 2001).

  U 32leté pacientky se spontánní intracraniální hypotenzí s přítomností syringomyelie byla provedena dekomprese foramen magnum a excize oblouku obratle C1. Pacientka před operací trpěla 4 roky bolestmi hlavy a po 2 měsíce necitlivostí pravé poloviny těla. MR byl odhalen syrinx v krčním úseku páteře sířící se do oblasti T9. Po 2 měsíce byla léčena konzervativně, ale léčba neměla odezvu, proto bylo indikováno chirurgické řešení. Den po operaci se dostavila úleva bolestí hlavy. Celková úleva nastala po pár dnech. Došlo k vzestupu tonsil, vyřešení spontánní intracraniální hypotenze a syringomyelie (Sharma, Sharma & Chacko, 2001).

  Ç  9 REHABILITAČNÍ LÉČBA

  Rehabilitační léčba je především symptomatologická, podle převládajícího klinického obrazu. Cílem této terapie je tlumení spasticity, korekce kloubních deformací, předcházení vzniku kontraktur, udržovat co možná nejlepší jemnou motoriku rukou. Při cvičení musíme vzít v úvahu trofické poruchy a nezhoršit je. Krční páteř a klouby nesmějí být traumatizovány. Musíme být opatrní při aplikaci tepla a elektroterapie, protože je porušen teplocit. Snažíme vyvarovat se cvičení vedoucím k instabilitě krční páteře a aktivitám jako je Valsalvův manévr. Udržujeme rozsah pohybu v kloubech, zvyšujeme svalovou sílu. Pokud je možná chůze, snažíme se ji nacvičit. Učíme pacienta sebeobsluze a trénujeme ADL (activity of daily living). Využíváme PNF a metodu sestry Kenny u periferní obrny.

  Při léčbě artropatie je důležitá pečlivá a cílená individuální rehabilitace, snažíme se o posílení svalového korzetu. Vhodná je individuální ortéza ke stabilizaci ramene ve vhodné poloze a také brání samovolné luxaci a opakovaným traumatům (Šléglová, Sosna & Veselá, 2001).

  Syringomyelie je indikací k lázeňské léčbě (Urbánek, 1997).

  Ke snížení spasticity využíváme polohování, protahování, aplikace chladu, dlouhodobý účinek tepla, vibrace nízkých frekvencí, aplikace dlah a ortéz, vazivovou masáž, pomalu opakované dotyky, setrvalý velkoplošný dotyk, rychlé střídání recipročních pohybů, elektrostimulace antagonistů, biofeedback. Také hipoterapie je dobrou metodou pro ovlivnění spasticity. Dochází při ní k proprioceptivní, exteroceptivní i psychické stimulaci pacienta (Pavlů, 1999).

  Mezi prostředky fyzikální terapie, které ovlivňující spasticitu patří FES (funkční elektrická stimulace), využití chladu, tepla, ultrazvuk, impulsoterapie, TENS.

  1. FES má u paraparetických nemocných omezenější uplatnění. Umožňuje pacientovi postavování z vozíku a i chůzi. Povrchové, podkožní nebo implantované elektrody se aplikují na motorické body nebo na povrchově probíhající nervy. Spouští se naprogramovaná sekvence stimulů. Obvyklá frekvence bývá 20-80 Hz a šířka impulsu 0.05-11 ms. Impulsy spouští patní spínač na konci stojné fáze. Stimulátor pracuje v režimu konstantního proudu nebo napětí. Kontraindikací FES je poškození periferního neuronu, dyskinésy, kloubní instabilita, ankylosa, těžká osteoporosa, výraznější obezita, kontraktury a nekontrolovatelná spasticita. Často se využívá FES v kombinaci s ortetickými chůzovými aparáty. Pacient by měl být v dobré kondici a trénovat balanční a koordinační cvičení. I jen pouhý stoj je u pacienta významným fyziologickým a psychologickým přínosem.
  2. Využití chladu, kdy se lokálně aplikuje do oblasti spastických svalů. Snižuje svalový tonus hlavně působením na svalová vřeténka. Bezprostředně po aplikaci může dojít k přechodnému zvýšení spasticity. K aplikaci se užívají lokální chladové obklady, kryogely, zkapalněné plyny a sprayování ethylchloridem.
  3. Využití tepla taktéž příznivě působí na uvolnění svalového hypertonu. Lokálně se aplikuje parafín, krátkovlnná diatermie a jiné prostředky lokální pozitivní termoterapie.
  4. Ultrazvuk se aplikuje na oblast výstupu kořenů, šlach paretických svalů a na oblast paravertebrálního svalstva v segmentech odpovídajících spastickým svalům.
  5. TENS - jeho účinek bývá individuální. Ovlivňuje bolest, která provází spasticitu a i bolest, která spasticitu vyvolává. Používá se jen takové intenzity, aby nedošlo k myostimulaci spastických svalů nebo senzorické facilitaci spasticity.
  6. Využití tonického vibračního reflexu - vibrace facilituje paretické svaly a nepřímo ovlivňuje spastické antagonisty. Působí se kolmo na šlachu paretického svalu a efekt může přetrvávat 1-2 hodiny. Užívá se frekvence 100-200 Hz.
  7. Impulsoterapie - spojené impulsní proudy, kdy se stimuluje agonista a antagonista s fázovým posunem. Cílem je upravit narušenou reciproční souhru postižených svalových skupin. Efekt přetrvává od několika hodin až po dny (Mayer & Konečný, 1998).

  Metody podpory rehabilitace chůze:

 • již zmíněná FES
 • zvuková a rytmická stimulace, která má příznivý vliv na rytmus pohybu, zlepšuje se délka kroku, trajektorie pohybu.
 • chůze v odlehčení, závěsu a na pohyblivém chodníku - chůze v závěsu je vybavitelná i u nemocných, kteří ji jinak nejsou schopni. Aktivují se při ní míšní lokomoční generátory a potlačují se spastické posturální vzorce. Při chůzi na pohyblivém chodníku se u nemocných s částečným přerušením míchy nejvíce zlepšují parametry běhu.
 • ortetické lokomoční aparáty jsou významnou kompenzační pomůckou umožňující vzpřímenou posturu a omezenou lokomoci. Chůze je sice energeticky náročnější než pohyb na vozíku, ale uplatňuje se zde pozitivní psychologický efekt, kdy je chůze lépe vnímána než pohyb na vozíku. Rychlost je ale také několikanásobně menší. Užívají se opěry dolních končetin a trupu. Aparát Swivel Walker s rigidním rámem, fixací v kyčelních, kolenních a hlezenních kloubech. Aparát Para Walker, který umožňuje lokomoci paraparetiků, i paraplegiků s lézí v oblasti hrudní míchy. Tvoří ho rigidní trupová opěra se dvěma ortézami koleno-kotník-noha, které jsou v minimální abdukci v kyčlích.
 • chůzové trenažéry, na nichž je umožněn nácvik lokomočního stereotypu a jeho zlepšení. Podporují trénink koordinace trupu a horních končetin při chůzi. Nácvik lokomoce na trenažéru by neměl provokovat spasticitu. Často se kombinují s FES nebo závěsem (Mayer, 2000).
 • Ç  10 REFERENČNÍ SEZNAM

  Ambler, Z. (2001). Neurologie pro studenty lékařské fakulty. Praha: Nakladatelství Karolinum.

  Gibroy, J.,Meyer, J. S. (1996). Medical Neurology. Toronto: The Macmillan Company.

  Kadaňka, Z. (1994). Učebnice speciální neurologie. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity.

  Klekamp, J., Iaconetta, G., & Samii, M. (2001). Spontaneous Resolution of Chiari I Malformation and Syringomyelia: Case Report and Review of the Literature. Neurosurgery, 48, 664 - 667.

  Mayer, M. (2000). Neurorehabilitace chůze - některé metody a prostředky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 63, 377 -384.

  Mayer, M., Konečný, P. (1998). Možnosti ovlivnění spasticity prostředky fyzikální terapie a rehabilitaci nemocných s centrálními poruchami hybnosti. Rehabilitácia, 31(1), 40 - 46.

  Mumenthaler, M. (1990). Neurology. Stuttgart: Georg Thieme Verlag. Obrda, K., Karpíšek, J. (1971). Rehabilitace nervově nemocných. Praha: Avicenum.

  Pavlů, D. (1999). Přístupy speciálních fyzioterapeutických konceptů k ovlivňování spasticity. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 6(4), 138 -141.

  Sharma, P., Sharma, A., & Chacko, A., G. (2001). Syringomyelia in spontaneous intracranial hypotension. Journal of Neurosurgery, 95, 905 - 908.

  Šléglová, O., Sosna, A., & Veselá, M. (2001). Neuroartropatie ramenního kloubu. Česká revmatologie, 9, 166 - 170.

  Takamura, Y., Kawasaki, T., Takahashi, A., Nunomura, K., Tiba, K., Hasunuma, M., & Itou, T. (2001). A craniocervical injury - induced syringomyelia caused by central canal dilatation secondary to acquired tonsillar herniation. Journal of Neurosurgery: Spine, 95(1), 122 - 127.

  Urbánek, K. (1997). Skriptum speciální neurologie. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

  Goetz, L. (2001). Posttraumatic Syringomyelia. eMedicine Journal, 2(10). Dostupné na ineternetu.

  A Al-Shatoury, H. (2002). Syringomyelia. eMedicine Journal, 3(2). Dostupné na internetu.

  Ç