PNEUMONIE A JEJÍ OVLIVNĚNÍ FYZIOTERAPEUTEM
Autor : Zbyněk Stanečka
 1. ÚVOD
 2. CÍL
 3. PNEUMONIE
  1. Definice a charakteristika pneumonie
  2. Příčiny vzniku
  3. Diagnostika a příznaky nemoci
 4. PNEUMONIE A FYZIOTERAPIE
  1. Polohování
  2. Dechová cvičení
  3. Zásady dechového cvičení
 5. ZÁVĚR
 6. REFERENČNÍ SEZNAM
1 ÚVOD

Pneumonie patří k závažným onemocněním dýchacího traktu a její výskyt pro nemocného znamená téměř vždy určité narušení denních aktivit (Především v oblasti pohybu. Nemocný nemůže vykonávat namáhavější práce.). Zápal plic se samozřejmě léčí farmakologicky, při samotném zvládnutí infekce se metody fyzioterapie nevyužívají.

Na rehabilitaci by se ale při léčbě pneumonie zapomínat nemělo, neboť fyzioterapeutickými metodami můžeme hlavně působit preventivně. Při pravidelných dechových cvičeních bráníme rozšíření zánětu, pohybovou léčbou protahujeme svaly končetin a tím bráníme vzniku kontraktur.

Ç2 CÍL

Cílem této seminární práce je objasnit vznik a léčbu pneumonie a nastínit možnost využití metod fyzioterapie při prevenci i samotné léčbě nemoci.

Ç3 PNEUMONIE3.1 DEFINICE A CHARAKTERISTIKA PNEUMONIE

Pneumonie (zápal plic) je zánětlivé onemocnění plicní tkáně. Podle postižené struktury dýchacího systému rozlišujeme (www.zdrava-rodina.cz):

 • pneumonie - zánět v nejdrobnějších strukturách plic (v alveolech),
 • bronchopneumonie - zánět lokalizujeme na bronchioly a přilehlou tkáň, nejčastěji postihuje starší občany
 • intersticiální pneumonie - postiženo vmezeřené vazivo, kde probíhají cévy.
 • Dalším možným dělením pneumonie je (Ziesche):

 • primární onemocnění - v klinickém obraze můžeme jasně určit původce (bakterie, parazit,…)
 • sekundární onemocnění - pneumonie vzniká na základě jiné primární nemoci, např. srdeční insuficience, otok plic, plicní infarkt, alkoholismus, diabetes melitus, AIDS, nosokomiální infekce (Nákazu získal nemocný ve zdravotnickém zařízení. Nebyl nemocen před příchodem na oddělení.)) (www.medicinfo.com).
 • Ç  3.2 PŘÍČINY VZNIKU

  Původcem nemoci se může stát bakterie, parazit, plíseň, virus nebo může zánět vzniknout neinfekční cestou.

  Nejčastěji se vyskytuje pneumonie bakteriální, kdy na infikované tkáni nacházíme Mykoplasmata. Dále to jsou Chlamydie a Ricketsie (Ziesche),(Medková).

  Pravá virové onemocnění není příliš časté (Ziesche). Většinou se jedná o těžší formy nemocí horních a dolních dýchacích cest, které se "přesunou" do plic, kde vytvoří zánět.

  Neinfekční cestou vzniká pneumonie z jednoho hlavního důvodu - neprůchodnost dýchacích cest. Ucpání může vzniknout na podkladě vdechnutí cizího tělesa do plic, obstrukcí dýchacích cest, či ucpání hlenem. U jakékoliv překážky se vždy začne hromadit hlen, který je pro většinu mikroorganismů výborným kultivačním prostředím.

  Zánět plicní tkáně také může vzniknout u dlouhodobě imobilních starších klientů. V leže člověk nedokáže "prodýchat" celé plíce a ani to vzhledem ke sníženým energetickým nárokům organismu nepotřebuje. Dochází ke vzniku ložisek, kde se hromadí hlen a opět se objevuje zánět. Prevence vzniku pneumonie na tomto podkladě je velmi jednoduchá. Využívá se dechového cvičení a kinezioterapie v rámci možného pohybu.

  Dalším způsobem vzniku pneumonií je nozokomiální nákaza. Většinou se jedná o gramnegativní bakterie, příležitostně o houby a pneumocystis carini (tab.1). nozokomiální nákaza zvyšuje u pacientů riziko úmrtí a v lepším případě prodlužuje dobu nutné hospitalizace.

  Spektrum původců při nozokomiální infekci na jednotce intenzivní péče (Ziesche)
  Původce Výskyt v procentech
  Staphylokokkus aureus 31,7
  Pseudomonas aeruginosa 29,8
  E. colli 6,8
  Acinetobacter sp. 9,9
  Enterokoky 5,4

  Ç  3.3 DIAGNOSTIKA A PŘÍZNAKY NEMOCI

  Definitivní diagnosu určí lékař po důkladném fyzikálním vyšetření. Pro potvrzení diagnosy, nebo při nevýrazných příznacích, je možné provést RTG snímek plic, na kterém je patrné jedno nebo více zánětlivých ložisek (Pozorujeme rozsáhlé měkké, nepřesně ohraničené infiltrace. Nález je především lokalizován do dolních laloků a přilehlého hylu). V krevním obraze je patrné zvýšené množství leukocytů. Pro upřesnění původce nákazy se může provést bakteriologické vyšetření. Toto vyšetření by se mělo, podle mého názoru, provádět při každé infekci. Pouze tak totiž můžeme nasadit pouze specifická antibiotika a můžeme tak předcházet vzniku alergií, či znovu opakování infekce stejného agens.

  Pneumonie má celou řadu příznaků. Mezi ně můžeme zařadit kašel, teplotu (Ze začátku se obvykle objevuje zimnice a třesavka (www.zdrava-rodina.cz).), zvýšenou produkci hlenu (Při bakteriální infekce vlhky, s velkou expektorací především zeleného hlenu. U virové nákazy se netvoří tolik hlenu, ten je na rozdíl od bakteriálního původu nemoci bily), bolest hrudníku, spavost, únava, bolesti svalů a kloubů. K typickým fyzikálním nálezům patří dušnost, průduškové dýchání a dechové chrupky (Ziesche).

  Nejčastější komplikace (Medková)
  Častější Vzácnější
  kožní exantém diseminovaná intravaskulární koagulace
  pleuritis plícní absces
  trombocytopenie pneumotorax
  meningitis - encephalitis pericarditis
  anémie myokarditis
  astma glomerulonefritis, arthritis

  Onemocnění obvykle začíná po 1 - 3týdenní inkubaci. První příznaky jsou nevolnost, nechutenství, únava a bolest hlavy. Tělesná teplota stoupá na 38 až 40 °C. zpočátku nemoci je kašel suchý a dráždivý (Otterbach), provázený bolestmi za hrudní kosti. Později přechází ve vykašlávání a asi u 10 % postižených se objevuje v hlenu příměs krve.

  Po nasazení kauzální terapie, podávání tetracyklinu (Můžou se také aplikovat makrolidová antibiotika, či tzv. Gyrase-Hemmer (Otterbach), ustupuje po několika dnech horečka a také další příznaky. K zabránění šíření infekce se nemocný izoluje.

  Při rozsáhlém postižení plicní tkáně, v obou plicích, je pacient těžce dušný až cyanotický. Další možné komplikace uvádí předchozí tabulka

  Ç  4 PNEUMONIE A FYZIOTERAPIE

  Metody fyzioterapie využíváme hlavně jako doplňkovou léčbu. Nejvíce se používá polohování a dechová cvičení. Z dalších druhu fyzioterapie můžeme využít některé procedury hydroterapii, či elektroterapie (např. horní omývání a další). Využití těchto metod ale není v současné době příliš využíván. Proto se prakticky využívá jen již zmíněné polohování a dechová cvičení.

  Ç  4.1 POLOHOVÁNÍ

  Polohování je indikováno především v akutní fázi nemoci, kdy je dechová gymnastika kontraindikována (Palát). Jelikož jsou nemocní pneumonií omezení, co se týče pohybu, muže se u nich docela lehce vyvinout dekubit. Právě proti této, asi nejhorší, komplikaci se nejlépe osvědčilo polohovat ohrožené klienty (Existuje celá řada faktoru, které se podílejí na vzniku dekubitů. Např. vlhkost, mobilita, poruchy CNS, věk, výživa, tělesná teplota, souběžné onemocnění. Na vzniku proleženiny se musí podílet alespoň dva faktory (Janošíková).

  Vlastní polohování je pomoc klientovi změnit svou současnou polohu. Polohovat by se mělo každých 15 minut až 2 hodiny (V praxi se obvykle používá 2 hodiny přes den a 3 hodiny v noci).

  Při polohování využíváme celou řadu nejrůznějších poloh (supinační a pronační poloha, laterální a Simsova poloha a další (Janošíková). Nejznámější polohy pro polohování jsou:

 • poloha na postiženém boku - hlava je podložena v rovině s trupem; trup zapřený válcem, aby se nemocný nepřekulil; rameno v protrakci, 90° FLE, ZR; loket v EXT; zápěstí v supinaci a prsty pokud možno natažené; dolní končetina v EXT kyčle, semiflexi kolene, nohu ponecháváme v neutrálním postavení nebo v dorziflexi; zdravou horní i dolní končetinu uložíme do polohy, která je pro nemocného příjemná (Podobně postupujeme se zdravými končetinami i v jiných polohách, viz. dále),
 • poloha na nepostiženém boku - hlava v prodloužení, trup mírně nakloněn dopředu; rameno v protrakci, 90 - 100° FLE, v lokti EXT a zápěstí v supinaci a ZR; kyčel v mírné FLE, v koleni FLE 60°, hlezno v neutrální pozici; zdravé končetiny podle pocitu nemocného,
 • polohování na zádech - nemocný leží na rovné posteli, hlava je stočená na stranu postiženou; horní končetina volně podél těla, uložíme ji do ZR a supinace, prsty, loket a zápěstí necháme v EXT; dolní končetinu stabilizujeme v kyčli, nohu necháme v neutrálním postavení.
 • Ç  4.2 DECHOVÁ CVIČENÍ

  Dechovou gymnastiku (cvičení) (Dechová cvičení můžeme definovat takto: Jsou to cvičení, při kterých využíváme dýchací pohyby na ovlivnění morfologických, strukturálních a funkčních vlastností dýchacího ústrojí, na ovlivnění dýchání, vlastních dýchacích pohybů, jakož i ostatních systémů organismu. (Barnášová), při léčbě pneumonie využíváme hlavně jako možnost rekonvalescence (Palát). Dýchací cvičení takto napomáhá obnově dýchacího parenchymu, který byl postižen zánětem. Z tohoto důvodu používáme především lokalizované (Cvičení zaměřena na pohyby určité partie hrudníku) dýchání do patřičné oblasti plic.

  Dechová cvičení můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

 • statická dechová cvičení - využívají se jen hlavní dýchací svaly hrudníku, břišní stěny a bránice,
 • dynamická dechová cvičení - při dýchání se nevyužívají jen pohyby vlastních dýchacích svalů, ale také pohyby páteře a končetin.
 • Ç  4.2 ZÁSADY DECHOVÉHO CVIČENÍ

  Základním pravidlem, které používáme, je, že nádech i výdech se provádí nosem. Nosní sliznice se tak může zapojit do své normální funkce, tedy předehřát vzduch, zbavit ho nečistot a patřičně ho zvlhčit. Důležitým předpokladem pro vlastní provádění tedy je průchodnost (Průchodnost můžeme ovlivnit reflexivně, např. ležením na opačném boku, nebo tlakem do opačného podpaží pěstí. (Barnášová) obou nosních dírek. Jinak bychom totiž asi těžko mohli uplatnit první pravidlo.

  Při vlastní rekonvalescenci po prodělané pneumonii můžeme využít celou řadu nejrůznějších cviků. Já zde uvedu osm cviků, které můžeme pokládat za jakýsi základ cvičební jednotky (dle Paláta). Samozřejmostí je vlastní modifikace, kterou si provede na základě svých zkušeností a momentálnímu stavu nemocného sám terapeut.

 • leh na zádech, ruce připaženy, pokrčené kolena - využijeme statické brániční dýchání a dolní oboustranné hrudní dýchaní,
 • leh na zádech - dolní končetiny natažené (vdech), přednožit pravou nohu (výdech), opakovat i s levou,
 • leh na zádech- pravou ruku předpažením vzpažit (vdech), pomalu připažit (výdech), opakovat s druhou rukou, můžeme také cvičit oběma rukama zároveň,
 • leh na zádech, kolena pokrčené, pravá ruka pod hlavou - úklon vlevo (vdech) a zpět (výdech), to samé provádíme na opačné straně,
 • leh na zdravém boku, hrudník podložený, spodní ruka pod hlavou, horní připažená, spodní noha pokrčená, horní natažená - předním obloukem vzpažit (vdech), připažit (výdech), bočním kruhem směrem na horu (vdech), zadním obloukem dolů (výdech), horní končetinu vzpažit, dolní mírně zanožit (vdech), přiblížit loket k ohnutému koleni (výdech),
 • leh na břiše, čelo opřené o podložku, obě ruce vzpažit - zapažit pravou, protáhnout do délky (vdech), uvolnit (výdech), to samé i s druhou rukou,
 • leh na břichu, ruky pod čelem - nazdvihnout a současně vytočit hlavu a trup vpravo (vdech), zpět do základní polohy (výdech), opakovat i nalevo,
 • stoj spojný u žebříku - hlava, trup a lýtka opřít o žebřík, ruce připažit (vdech), uvolnit horní část hrudníku (výdech).
 • Ç  5 ZÁVĚR

  Ačkoliv se v současné době zápal plic léčí hlavně medikamentózně, nemělo by se zapomínat ani na jiné metody léčby, hlavně dechová cvičení. Pomáhají nejen ke zlepšení dechové funkce plic a vlastně celého systému, ale také zlepšují psychiku a celkové rozpoložení člověka.

  V neposlední řadě můžeme dechová cvičení využívat i v normálním životě, tedy i v době, kdy nejsme nemocní.

  Ç  6 REFERENČNÍ SEZNAM

  Barnášová A. (1995). Dechová cvičení a jejich použití u zvýšeného svalového tonu [závěrečná písemná práce]. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury

  http://www.zdrava-rodina.cz/med/med0401/med0409.html (2001). Pneumonie.

  http://www.medizinfo.com/immunsystem/erkaelt/pneumonie.htm (2001). Lungenentzündung / Pneumonie.

  Janošíková M., Mikšová Z., Zajíčková M. (1998). Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Vsetín: Nalios

  Medková Z., Toršová V. (2001). Mycoplazma pneumoniae a chlamydia pneumoniae: původci respiračních infekcí a jejich vztah k některým chronickým onemocněním, Interní medicína pro praxi 2001/1 str.13

  Otterbach I., Wagner T.O.F. (2001). Anatomische grundlagen der atypischen pneumonie. http://yavivo.lifeline.de/Erkrankungen/Pneumonie_atypisch/15Anatomie.html

  Otterbach I., Wagner T.O.F. (2001). Pneumonie, atypisch. http://yavivo.lifeline.de/Erkrankungen/Pneumonie_atypisch/index.html

  Palát M. (1970). Dýchacia gymnastika. Martin: Osveta

  Ziesche R. (2001). Pneumonie. http://www.ahc?nocsilum.at/daten/pneumonie.htm

  Ç